Powiat Kaliski

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Komunikacji

Symbol wydziału: KM
Nazwa: Wydział Komunikacji
Telefon: 62 50 14 260, Prawo Jazdy 62 50 14 262 Faks: 62 50 14 265
E-Mail: komunikacja@powiat.kalisz.pl
Miejsce urzędowania: Budynek Pomocniczy - ul. Kolegialna 4
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:45 - 16:30; wtorek - piątek 7:45 - 14:30
WWW: http://www.powiat.kalisz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzkalisz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /SPKalisz/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 45' 47.95"N, 18° 05' 31.89"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30


Personel wydziału
Tomasz Busza z-ca Dyrektora Więcej ... [Więcej ...]
Jerzy Majas Dyrektor Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0006 Projekty uchwał rady powiatu
0008 Realizacja uchwał rady powiatu i jej monitorowanie
0124 Organizacja innych jednostek organizacyjnych niż jednostki zależne od powiatu
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
061 Strategie
0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
0640 Sprawozdawczość na poziomie całego powiatu
0641 Sprawozdawczość na poziomie każdej jednostki organizacyjnej w powiecie
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
1334 Ustalanie uprawnień dostępu do danych i systemów
135 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych
1411 Bieżące działania podejmowane w zakresie ochrony informacji niejawnych
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1610 Urządzenia do rejestracji i monitorowania obiegu przesyłek i pism
1710 Kontrole zewnętrzne w starostwie
1712 Kontrole wewnętrzne w starostwie
1714 Książka kontroli
1720 Bieżące akta audytu
2003 Opisy stanowisk pracy i określanie zakresu kompetencji i zadań
2010 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach administracyjnych
210 Zapotrzebowanie i nabór kandydatów do pracy
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
218 Dostęp osób zatrudnionych do informacji chronionych przepisami prawa
222 Pomocnicza dokumentacja osobowa w komórkach organizacyjnych
2320 Wypadki przy pracy
2343 Delegacje służbowe
2344 Ustalanie i zmiany czasu pracy
2350 Urlopy wypoczynkowe
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2403 Dokształcanie pracowników
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
255 Ochrona przeciwpożarowa
2600 Źródła zaopatrzenia
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2611 Ewidencja środków trwałych i nietrwałych
2632 Eksploatacja własnych środków transportowych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
272 Dokumentacja zamówień publicznych
273 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych
3020 Przygotowanie projektu budżetu powiatu
3021 Budżet powiatu i jego zmiany
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3034 Sprawozdania okresowe z wykonania budżetu
3035 Sprawozdanie roczne, bilans i analizy z wykonania budżetu
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3111 Rejestry podatkowe, ewidencje i wykazy w tym zakresie
313 Opłaty
3220 Dowody księgowe
3222 Rozliczenia
4040 Organizacja imprez, uroczystości i obchodów stałych oraz periodycznych
540 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
5410 Dokumentacja rejestracji pojazdów
5410.2 Wyrejestrowanie pojazdu
5410.3 Zatrzymane dowody rejestracyjne
5411 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie rejestracji pojazdów
5411.2 Komornicy
5420 Rejestrowanie przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
5421 Nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów
5422 Wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów
5430 Ewidencjonowanie kierowców
5430.1 Ewidencjonowanie kierowców [Współpraca międzynarodowa]
5430.2 Ewidencjonowanie kierowców [Prawo Jazdy zatrzymania - wyroki]
5430.3 Ewidencjonowanie kierowców [Pojazdy uprzywilejowane]
5430.4 Ewidencjonowanie kierowców [Zatrzymania - punkty]
5430.5 Ewidencjonowanie kierowców [Zatrzymania - alimenty]
5431 Ewidencjonowanie osób bez uprawnień do kierowania pojazdami
5432 Udostępnianie danych i wydawanie zaświadczeń w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami
5440 Rejestrowanie działalności przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
5441 Wpisywanie i skreślanie z ewidencji instruktorów
5510 Organizacja Komisji bezpieczeństwa i porządku
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5535 Zapobieganie i reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych
5550 Plany obrony cywilnej
5551 Opracowywanie i uzgadnianie planów działania w zakresie obrony cywilnej
5560 Planowanie w zakresie spraw obronnych
7130 Zezwolenia na korzystanie z dróg w sposób szczególny
7133 Wydawanie kart parkingowych
7135 Usuwanie pojazdów
7142 Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej i przewozów taksówką
7250 Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i rzeczy
7251 Zgłoszenia przewozów drogowych na potrzeby własne
7252 Nadzór nad prowadzeniem działalności zgodnie z zezwoleniem (licencją)

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij