Powiat Kaliski

Szukaj:  Szukaj Szukaj
Wersja dla osób słabowidzących
Wersja dla osób słabowidzących
Logowanie
Katalog usług
Informacje
Starostwo Powiatowe w Kaliszu - Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Symbol wydziału: GK
Nazwa: Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Telefon: (62) 50 14 251 Faks: (62) 757 26 22
E-Mail: geodezja@powiat.kalisz.pl
Miejsce urzędowania: pokoje 126,128,129,132,133,143,144
Godziny urzędowania: pon.-pt. 7:30 - 15:30
WWW: http://www.powiat.kalisz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: http://pzkalisz.peup.pl
Skrytka ePUAP: /SPKalisz/skrytka
Pokaż na mapie Pokaż na mapie
Pokaż fotokod Pokaż fotokod wizytówki Pokaż fotokod [Kliknij...]
Współrzędne  
51° 45' 47.95"N, 18° 05' 31.89"E  
Godziny pracy urzędu Godziny pracy urzędu:
poniedziałek - piątek
7:30 - 15:30


Personel wydziału
Michał Poniatowski Dyrektor Więcej ... [Więcej ...]
Bartłomiej Niewiadomski Kierownik oddziału Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Więcej ... [Więcej ...]

Wyciąg z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt dla wydziału
SymbolHasło klasyfikacyjne
0004 Przewodniczący rady powiatu
0006 Projekty uchwał rady powiatu
0007 Uchwały rady powiatu
0010 Powoływanie i organizacja pracy komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0011 Planowanie i sprawozdawczość z prac komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0012 Posiedzenia komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0013 Projekty uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0014 Uchwały komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0015 Realizacja uchwał komisji, zespołów i innych organów kolegialnych rady powiatu
0121 Organizacja starostw powiatowych
030 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące współdziałania powiatu z innymi jednostkami organizacyjnymi
031 Zawieranie i realizacja porozumień powiatu z organami administracji państwowej lub samorządowej
032 Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań powiatu i monitorowanie ich wykonania
033 Nawiązywanie kontaktów i określanie zakresu współdziałania powiatu i jego jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami lub jednostkami organizacyjnymi na gruncie krajowym
0350 Własne zjazdy, konferencje, seminaria, sympozja, fora
0351 Udział w obcych zjazdach, konferencjach, seminariach, sympozjach, forach
042 Realizacja programów i projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
061 Strategie
0633 Planowanie w komórkach organizacyjnych starostwa
0640 Sprawozdawczość na poziomie całego powiatu
0642 Sprawozdawczość statystyczna
0643 Sprawozdawczość z działalności komórek organizacyjnych
0750 Prowadzenie spraw sądowych przed sądami powszechnymi
077 Pełnomocnictwa, upoważnienia, wzory podpisów, podpisy elektroniczne
1330 Organizacja prac eksploatacyjnych systemów teleinformatycznych i oprogramowania
142 Ochrona danych osobowych
1431 Udostępnianie informacji publicznej
1510 Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio (w tym na jednostki podległe)
1511 Skargi i wnioski przekazane do załatwienia według właściwości
160 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu obsługi kancelaryjnej, archiwalnej i bibliotecznej
1614 Przekazywanie dokumentacji spraw niezakończonych między komórkami i jednostkami organizacyjnymi w związku ze zmianami organizacyjnymi
1632 Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
170 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące zagadnień z zakresu nadzoru, kontroli, audytu, szacowania ryzyka dla realizacji zadań
1710 Kontrole zewnętrzne w starostwie
1712 Kontrole wewnętrzne w starostwie
1720 Bieżące akta audytu
173 Szacowanie ryzyka dla realizacji zadań
2000 Własne regulacje, ich projekty oraz wyjaśnienia, interpretacje, opinie w sprawach kadrowych
2121 Obsługa zatrudnienia pracowników starostwa powiatowego
2122 Rozmieszczanie i wynagradzanie pracowników starostwa powiatowego
2124 Oświadczenia majątkowe lub inne oświadczenia o osobach zatrudnionych i członkach ich rodzin
2130 Opiniowanie i ocenianie pracowników starostwa powiatowego
2150 Prace zlecone ze składką na ubezpieczenie społeczne
2160 Nagrody, podziękowania, listy gratulacyjne
2162 Karanie
2320 Wypadki przy pracy
2343 Delegacje służbowe
2350 Urlopy wypoczynkowe
2401 Służba przygotowawcza
2402 Szkolenia organizowane we własnym zakresie dla osób zatrudnionych w podmiotach
2410 Sprawy socjalno-bytowe załatwiane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2413 Akcje socjalne i imprezy kulturalne poza zakładowym funduszem świadczeń socjalnych
2500 Przejmowanie obiektów na potrzeby starostwa lub jednostek podległych powiatowi
2510 Przygotowanie i realizacja remontów bieżących budynków, lokali i pomieszczeń
252 Podatki i opłaty publiczne
255 Ochrona przeciwpożarowa
2601 Zaopatrzenie materiałowe
2613 Eksploatacja i likwidacja środków trwałych i przedmiotów nietrwałych
2634 Eksploatacja środków łączności (telefonów, telefaksów, modemów, łączy internetowych)
272 Dokumentacja zamówień publicznych
273.1 Umowy zawarte w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych [Referencje]
3020 Przygotowanie projektu budżetu powiatu
3021 Budżet powiatu i jego zmiany
3026 Budżety komórek organizacyjnych i ich zmiany
3031 Przekazywanie środków finansowych dla starostwa, jego komórek i jednostek organizacyjnych podległych powiatowi
3032 Rozliczanie dochodów, wydatków, subwencji i dotacji
3037 Realizacja budżetów komórek organizacyjnych
3141 Zaświadczenia w sprawach opłat
3250 Interwencje Głównego Księgowego
5530 Prace Zespołu Zarządzania Kryzysowego
5550 Plany obrony cywilnej
642 Badanie jakości gleby i ziemi
660 Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne dotyczące geodezji i kartografii
661 Programy, projekty, analizy z zakresu geodezji i kartografii
6620 Obsługa ewidencji gruntów i budynków
6620.1 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Blizanów
6620.10 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Szczytniki
6620.11 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Żelazków
6620.2 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Brzeziny
6620.3 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Ceków Kolonia
6620.4 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Godziesze Wielkie
6620.5 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Koźminek
6620.6 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Lisków
6620.7 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Mycielin
6620.8 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Opatówek
6620.8.4 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Opatówek Miasto
6620.8.5 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Opatówek Obszar Wiejski
6620.9.4 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Stawiszyn Miasto
6620.9.5 Obsługa ewidencji gruntów i budynków - Stawiszyn Obszar Wiejski
6621 Informacje, wypisy oraz wyrysy z operatu ewidencyjnego
6622 Zmiana formy użytkowania gruntów
6623 Aktualizacja użytków gruntowych
6623.1 Aktualizacja użytków gruntowych - Blizanów
6623.10 Aktualizacja użytków gruntowych - Szczytniki
6623.11 Aktualizacja użytków gruntowych - Żelazków
6623.2 Aktualizacja użytków gruntowych - Brzeziny
6623.3 Aktualizacja użytków gruntowych - Ceków Kolonia
6623.4 Aktualizacja użytków gruntowych - Godziesze Wielkie
6623.5 Aktualizacja użytków gruntowych - Koźminek
6623.6 Aktualizacja użytków gruntowych - Lisków
6623.7 Aktualizacja użytków gruntowych - Mycielin
6623.8 Aktualizacja użytków gruntowych - Opatówek
6623.9 Aktualizacja użytków gruntowych - Stawiszyn
6630 Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
6640 Obsługa państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
6641 Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz zlecanie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych
6642 Udostępnianie państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego
6643 Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
687 Udostępnianie zasobu, wydawanie kopii i zaświadzeń dotyczących spraw geodezyjnych i nieruchomości

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.  ZamknijZamknij